Το Switch_On έχει ως στόχο την υποβοήθηση ομάδων νέων μηχανικών και προγραμματιστών ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πρωτότυπα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με άμεση εφαρμογή στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ. Το Switch_On θα δώσει την ευκαιρία στο ΔΕΔΔΗΕ να έρθει σε επαφή με νέες ιδέες και ομάδες, τις οποίες θα βοηθήσει να αναπτύξουν το λειτουργικό πρωτότυπο τους με εφαρμογή στο δίκτυο. Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη δομή καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου, η οποία εκτός των κύκλων επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα οργανώνει, πρόκειται να αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της εταιρείας και νέων δυναμικών αναπτυσσόμενων startup που έχουν να παρουσιάσουν λύσεις για τα δίκτυα και την ενέργεια. Το Switch_On Innovation Lab θα συμβάλει στην υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών λύσεων για τα δίκτυα και θα συμβάλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου ενσωματώνοντας νέες αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα σε ομάδες ή νέες startup εταιρείες. Η ομάδα μπορεί να έχει μέχρι 6 άτομα, ενώ η ιδανική σύνθεση θεωρούμε ότι είναι έως 6 άτομα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Switch_On Innovation Lab. Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποτυπωθούν στοιχεία για τα ακόλουθα: η ιδέα, η ομάδα και η μέχρι τώρα εμπειρία καθώς και άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν κατά την διαδικασία επιλογής. Θα υπάρξει μια διαδικασία αξιολόγησης και οι 15 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθούν να συμμετέχουν σε ένα ημερήσιο bootcamp. Στο bootcamp θα γίνουν εργαστήρια validation, design thinking και pitching και στη συνέχεια οι ομάδες θα παρουσιάσουν την ιδέα τους στην επιτροπή αξιολόγησης. Οι 5 ομάδες με την μεγαλύτερη βαθμολογία θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Όσοι δεν έχουν ομάδα, μπορούν να υποβάλουν την ιδέα τους και εφόσον επιλεγούν θα προσπαθήσουμε να τους εντάξουμε σε ομάδα στο bootcamp.

Οι λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες και αποδοτικές θα εφαρμοστούν στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ενώ οι ομάδες θα υποστηριχθούν ώστε να αναπτυχθούν σε νέες εξωστρεφείς εταιρείες αναζητώντας πελάτες και αγορές του εξωτερικού. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποστηρίξει τις 5 ομάδες με χρήματα, εξοπλισμό και υπηρεσίες μέχρι 60.000 ευρώ ανά ομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις λύσεις.

Αναζητούμε ομάδες και startups με όρεξη και ιδέες, που να αποτελούνται από άτομα συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως είναι software developers, ειδικούς σε ενέργεια, αναλυτές, data analysts, product developers, finance and management experts. Προφανώς μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και κάποιος μεμονωμένα. Ιδανικό μέγεθος της ομάδας είναι 3-5 άτομα, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες συμπληρωματικές γνώσεις. Όσοι δεν έχουν ομάδα, μπορούν να υποβάλουν την ιδέα τους και να σημειώσουν ότι αναζητούν ομάδα, και εμείς θα φροντίσουμε για αυτό.

Ναι, μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες που έχουν κλεισμένες τουλάχιστον (2) δύο διαχειριστικές χρήσεις και το δυναμικό τους δεν ξεπερνά τα (10) δέκα άτομα.

Οι θεματικές περιοχές που αναφέρονται είναι ενδεικτικές χωρίς να αποκλείονται άλλες ιδέες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των ομάδων και την τελική βαθμολογία στο bootcamp βρίσκονται διαθέσιμα στο πλαίσιο και όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες και αποδοτικές θα εφαρμοστούν στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ενώ οι ομάδες θα υποστηριχθούν ώστε να αναπτυχθούν σε νέες εξωστρεφείς εταιρείες αναζητώντας πελάτες και αγορές του εξωτερικού.

Κατά τη διάρκεια του 1ου κύκλου επιτάχυνσης, ο οποίος θα διαρκέσει 6 μήνες, οι ομάδες θα υποστηριχθούν ώστε να αναπτύξουν την ιδέα τους (ή την εφαρμογή τους) σε λειτουργικό πρωτότυπο (proof of concept – PoC / prototype), το οποίο θα εφαρμοστεί στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να γίνει validate η λύση. Κατά τη διαδικασία της επιτάχυνσης οι ομάδες θα υποστηριχθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ με τεχνική και επιχειρηματική καθοδήγηση ώστε να αναπτύξουν την ιδέα τους, με εξοπλισμό και λογισμικό (εφόσον χρειάζεται), αλλά και οικονομικά με τη μορφή χρηματοδότησης (grants).

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποστηρίξει τις 5 ομάδες με χρήματα, εξοπλισμό και υπηρεσίες μέχρι 60.000 ευρώ ανά ομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις λύσεις.

Κατά τη διαδικασία της επιτάχυνσης οι ομάδες θα υποστηριχθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ με τεχνική και επιχειρηματική καθοδήγηση ώστε να αναπτύξουν την ιδέα τους, με εξοπλισμό και λογισμικό (εφόσον χρειάζεται), αλλά και οικονομικά με τη μορφή χρηματοδότησης (grants).

Οι ομάδες ή μεμονωμένα άτομα διατηρούν την ιδιοκτησία των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζεται κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).

Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη δομή καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου, η οποία εκτός των κύκλων επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα οργανώνει, πρόκειται να αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της εταιρείας και νέων δυναμικών αναπτυσσόμενων startup και εταιρειών που έχουν να παρουσιάσουν λύσεις για τα δίκτυα και την ενέργεια. Το Switch_On Innovation Lab θα συμβάλει στην υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών λύσεων για τα δίκτυα και θα συμβάλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου ενσωματώνοντας νέες αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το Switch_On Innovation Lab ορίστηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2018.