ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ SWITCH_ON

1. Εισαγωγή

O Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας A.E. – ΔΕΔΔΗΕ AE, (εφεξής «Διοργανώτρια») με την υποστήριξη της Crowdpolicy διοργανώνουν το Εργαστήριο Καινοτομίας Switch_On Innovation Lab (εφεξής «Switch_On» ή «το πρόγραμμα»).

Το Switch_On Innovation Lab είναι το πρώτο εργαστήριο καινοτομίας για την ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη.  Στόχος του είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, η οποία εκτός των κύκλων επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα οργανώνει, θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της εταιρείας και νέων δυναμικών αναπτυσσόμενων startup που έχουν να προτείνουν λύσεις για τα δίκτυα και την ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο το Switch_On θα συμβάλει στην υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών λύσεων για τα δίκτυα και θα συμβάλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου ενσωματώνοντας νέες αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.

Το Switch_On απευθύνεται σε ομάδες και startups που αποτελούνται από άτομα συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως είναι software developers, ειδικούς σε ενέργεια, αναλυτές, data analysts, product developers, finance and management experts.

Το πρόγραμμα υποστήριξης παρέχει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένη επιχειρηματική και τεχνολογική συμβουλευτική από στελέχη με εμπειρία, bootcamps για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων (skills), βελτίωση των ιδεών με μεθοδολογίες lean development, ανάπτυξη MVP και prototypes, συνεργασία με μέντορες και συνέργειες με επιταχυντές.

Επιπλέον, το Switch_On δύναται να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσθετους πόρους, όπως πρόσβαση σε δεδομένα και εξοπλισμό του ΔΕΔΔΗΕ και χρηματοδότηση.

Κάθε συμμετοχή, πρόταση και ενέργεια στο πλαίσιο του Switch_On διέπεται από τους παρόντες όρους. Η αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος.

2. Συμμετέχοντες

2.1 Οργανωτική Επιτροπή

 • Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση της διοργανώτριας εταιρείας  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
 • Φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.
 • Συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων.
 • Συστήνει τις υπόλοιπες επιτροπές και ανακοινώνει το κάλεσμα σε ομάδες συμμετεχόντων.

2.2 Συμμετέχοντες

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων ή startups επιχειρήσεις ή συνδυασμός αυτών.

Ως startup επιχειρήσεις νοούνται εταιρείες που έχουν μέχρι (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και απασχολούν μέχρι δέκα (10) άτομα.

Η σύσταση ομάδων συμμετεχόντων  δηλώνεται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής.

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο δράσεων του προγράμματος.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους έχουν λάβει οποιασδήποτε μορφή υποστήριξης ή χρηματοδότησης για την ίδια ιδέα-πρόταση.
 • Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλο επιχειρηματικό επιταχυντή (accelerator) σε όλη την διάρκεια του προγράμματος.
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή απασχόλησης με τη διοργανώτρια ή είναι συγγενής μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων αυτών, καθώς και startup επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή απασχόλησης με τη διοργανώτρια ή είναι συγγενής μέχρι τρίτου βαθμού.

2.3 Παρατηρητές – επισκέπτες – κοινό

 • Ο ενδιαφερόμενοι που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα  να συμμετέχουν στις ανοιχτές εκδηλώσεις – δράσεις ή παρουσιάσεις του προγράμματος , εφόσον θα πραγματοποιούνται τέτοιες, ανοιχτές για το κοινό  Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και σε παράλληλες εκδηλώσεις (side events), εφόσον τέτοιες θα πραγματοποιούνται.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία ή σε εσωτερικές διαδικασίες του προγράμματος π.χ bootcamp, workshops.

2.4 Επιτροπή αξιολόγησης

 • Είναι φυσικά πρόσωπα με μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα.
 • Τα μέλη της επιλέγονται από τη διοργανώτρια.
 • Δεν συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων.
 • Η επιτροπή μπορεί να διευκρινίζει, αν χρειαστεί, τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αναφέρονται πιο κάτω.
 • Αξιολογεί με βάση ειδική ηλεκτρονική φόρμα (πληροφοριακό σύστημα).
 • Τα μέλη της επιτροπής δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στη διαδικασία υποστήριξης. Δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων αυτών, ούτε startup επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που είναι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού με τα μέλη της επιτροπής.

2.5 Μέντορες

 • Είναι φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα.
 • Καθοδηγούν συμβουλευτικά τους συμμετέχοντες.
 • Η επιλογή μεντόρων για τις ομάδες διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος και είναι δυνατό να τροποποιείται.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και στη διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης ως ωφελούμενοι.

3. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζόμενων και μελών ομάδων

3.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα ή σε ομάδες) ηλικίας από 18 ετών και άνω (κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους.
 • Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο ή να είναι φοιτητές σχολής που σχετίζεται με το αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους όπως ορίζεται, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος ή με άλλο τρόπο που θα ορίσει η οργανωτική επιτροπή.
 • Η υποβολή προτάσεων και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μεμονωμένα ή σε ομάδες  με αριθμό μελών από ένα (1) έως έξι (6). Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνονται ο εκπρόσωπος της ομάδας για κάθε επικοινωνία της διοργανώτριας με την ομάδα, καθώς και τα λοιπά μέλη της. Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπός της είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση εκάστου εξ αυτών για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο συμμετοχής  του προγράμματος, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 • Κάθε ομάδα υποβάλλει μία (1) μόνον πρόταση.
 • Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων, οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του προγράμματος.
 • Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο συμμετοχής στο διαγωνισμό  δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες, εκτός εάν ρητά περιλαμβάνεται στο σχέδιο υποστήριξης της ομάδας.

3.2 Αποκλεισμός συμμετοχής

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που δεν είναι startup, σύμφωνα με τους περιορισμούς της παραγράφου 2.2.
 • Πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • Προτάσεις με υλοποίηση ή περιεχόμενο που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κτλ).
 • Προτάσεις που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε όρο από τους παρόντες ή έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας.
 • Πρόσωπα στα οποία συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του Άρθρου 73 – παράγραφος 1 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147 /08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

3.3 Αντικείμενο του προγράμματος

To αντικείμενο του προγράμματος ανακοινώνεται στη σελίδα http://switchonlab.gr  

3.4 Διαδικασία αξιολόγησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (open call), η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://switchonlab.gr . Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη σε χρονικό διάστημα και προθεσμία που κάθε φορά ορίζονται στον σύνδεσμο  http://switchonlab.gr .

Η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία, που διαμορφώνονται αναλόγως σε περίπτωση μεμονωμένων συμμετοχών:

 • Ποια είναι η αποστολή της ομάδας σας; Τι θέλετε να πετύχετε;
 • Πόσο καιρό δουλεύετε μαζί;
 • Ποια είναι τα μέλη της ομάδας.
 • Περιγράψτε την επιχειρηματική ιδέα σας σε μια πρόταση.
 • Τι κάνει την ιδέα σας καινοτόμα; Ποια είναι η πρόταση αξίας;
 • Ποιο είναι το βασικό υφιστάμενο πρόβλημα στο οποίο δίνετε λύση;
 • Έχετε συμμετέχει σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα ή διαγωνισμούς και αν ναι σε ποια;
 • Έχετε λάβει χρηματοδότηση από κάποιο επενδυτικό σχήμα και αν ναι αναφέρατε τα ποσοστά της υφιστάμενης εταιρείας
 • Γιατί θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα; Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι;
 • Από πού μάθατε για το πρόγραμμα.

Τα παραπάνω πεδία δύναται να τροποποιηθούν.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων, οι προτάσεις προωθούνται σε δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές. Από τη βαθμολογία των αξιολογητών προκύπτει μία short list των  προτάσεων – ομάδων που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε ημερήσια εκδήλωση παρουσίασης του επιχειρηματικού τους μοντέλου και της ιδέας τους (bootcamp) στην επιτροπή αξιολόγησης. Στη συνέχεια, θα επιλεγούν πέντε (5) ομάδες, οι οποίες θα συμμετέχουν στον 1ο κύκλο επιτάχυνσης του εργαστηρίου καινοτομίας Switch_On.

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να επιλέξει μέχρι και 2 επιπλέον ομάδες με βάση την τελική αξιολόγηση κατά την  κρίση της.

Οι παροχές, ο ακριβής αριθμός των ομάδων καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στο δικτυακό τόπο του προγράμματος (http://switchonlab.gr).

3.5 Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των ομάδων και την τελική βαθμολογία στο bootcamp είναι:

 • Ικανότητα ομάδας (40%)
  • Πόσο συμπληρωματικές είναι οι δεξιότητές των μελών της ομάδας, ο βαθμός αφοσίωσης και η αντίληψη που υπάρχει για την υλοποίηση της ιδέας.
  • Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα για την ολοκλήρωση του πρωτοτύπου και εφαρμογή της λύσης στη διοργανώτρια.
 • Καινοτομία (30%)
  • Επιχειρησιακή και τεχνολογική καινοτομία της λύσης.
  • Βαθμός πρωτοτυπίας.
  • Χρήση πρωτοποριακών και αναδυόμενων τεχνολογιών.
 • Ωριμότητα και βιωσιμότητα (30%)
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης.
  • Πόσο βιώσιμη είναι η λύση για την διοργανώτρια.
  • Ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται δημόσια ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης στην επιλογή καθώς και στην τελική εξειδίκευση των κριτηρίων οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων, APIs, και εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα.

3.6 Κυριότητα των ιδεών – προτάσεων, πνευματικά δικαιώματα

 • Οι ομάδες ή μεμονωμένα άτομα διατηρούν την ιδιοκτησία των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζεται κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 • To σύνολο του κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων κοκ που θα παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι ιδιοκτησία της ομάδας. Η ομάδα θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την κατανομή των πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ των μελών της.
 • Η ομάδα θα μεταβιβάσει άδεια χρήσης των παραδοτέων στην διοργανώτρια με πλήρη τεκμηρίωση και κώδικα. Η ομάδα θα χορηγήσει στην διοργανώτρια απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση στα παραδοτέα, ακόμα και στην περίπτωση που αυτά αποτελούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η διοργανώτρια μπορεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα μόνο για λογαριασμό της, ενώ η ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα όπως αυτή επιθυμεί σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • Οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια για την υλοποίηση της λύσης σε μεγαλύτερο μέγεθος ή επέκταση ή συντήρηση της αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ της ομάδας και της διοργανώτριας.
 • Τα μέλη της ομάδας ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα, μετρήσεις, και εν γένει εξοπλισμό της διοργανώτριας για τους σκοπούς ανάπτυξης της ιδέας τους. Για τον λόγο αυτό, τα μέλη της ομάδας υποχρεούνται στην υπογραφή συμφώνου εμπιστευτικότητας.
 • H Διοργανώτρια δεν έχει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να ελέγξει τις υποβαλλόμενες προτάσεις ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στηρίζεται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης των σχετικών διατάξεων.
 • Η ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει εμπορικά το αποτέλεσμα του προγράμματος με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί.

3.7 Προσωπικά δεδομένα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα από τους διοργανωτές υπόκεινται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης / περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, στην επεξεργασία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 και ν. 2472/1997)   

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι και οι προτάσεις τους, με οποιονδήποτε τρόπο από τη Διοργανώτρια κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του προγράμματος ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων.

Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Επίσης, η Διοργανώτρια μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτό.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους συμμετοχής, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, η διοργανώτρια δύναται είτε να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από το πρόγραμμα (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την εκτέλεση του προγράμματος) είτε να ανακαλέσει την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος και να αιτηθεί από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του τυχόν βραβείου ή πόρων καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στην ίδια την διοργανώτρια.

3.8 Λοιποί όροι

 • Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συσκευών και εν γένει εξοπλισμού των συμμετεχόντων.
 • Η συμμετοχή σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά – εμπορικά σήματα της διοργανώτριας.
 • Η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής στο σύστημά της.
 • Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και αναιτιολόγητα τους όρους του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη συναίνεση  των συμμετεχόντων. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος θα δημοσιεύονται και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.
 • Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν με την διοργανώτρια Σύμβαση στην οποία θα περιλαμβάνεται Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας, πριν την έναρξη της υλοποίησης της ιδέας.   
 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το πρόγραμμα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.